koncepcja pracy

O PRZEDSZKOLU » koncepcja pracy

KONCEPCJA PRACY

   PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO ,,IGUŚ’’ W ZAMOŚCIU
2022-2025

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)  Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292 )
 • Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.  (Dz. U. z 2017 r., poz.356)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. 2017, poz.1611)
 • Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2017, poz.  1658) 
 • Statut Przedszkola Publicznego ,,IGUŚ’’ w Zamościu

 

CELE  KONCEPCJI  PRACY  PRZEDSZKOLA:

1) Priorytetem naszej działalności jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci w zależności od ich indywidualnych potrzeb i możliwości, zmierzające do osiągnięcia stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

2)  Zapewnienie naszym przedszkolakom wszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa, akceptacji i poszanowania ich praw.

3) Doskonalenie, jakości pracy przedszkola poprzez ścisłą współpracę z rodzicami, specjalistami i środowiskiem lokalnym, poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi, rozwój zawodowy nauczycieli wzbogacanie bazy oraz promowanie placówki.

 

WIZJA PRZEDSZKOLA:

1. Absolwenci naszego przedszkola to dzieci samodzielne, kulturalne, otwarte, kreatywne, komunikatywne. Posiadają wiedzę i umiejętności do podjęcia obowiązków szkolnych. Są to dzieci mające świadomość zagrożeń, potrafiące odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązujące problemy i radzące sobie z porażkami.

2. Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne dostosowane są do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci. Dzieci mają stworzone warunki do twórczego działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka. 

3. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości. Dzięki bogatej ofercie zajęć dodatkowych rozwijają swoje zainteresowania, wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie.

4. Nauczyciele, jako przewodnicy  dają wsparcie swoim podopiecznym, zapewniając im podmiotowe traktowanie i dbając o ich wielostronny rozwój. Nauczyciele w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą.

5. Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane. Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.

6. Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobrą opinię w środowisku lokalnym. Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania wychowawczo-dydaktyczne i wpływa na wysoką ocenę. Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a zmotywowani, dowartościowani  pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy. 

 

PROCESY WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ I EDUKACJĘ DZIECKA

 PROCES

1. Zapewnienie nowo przyjętym dzieciom łagodnej adaptacji w środowisku przedszkolnym

Główne zadania na rok 2023/2024: 

 • Przeprowadzenie dni adaptacyjnych
 • Zorganizowanie zebrania z rodzicami nowo przyjętych dzieci 

Termin realizacji:

 • sierpień/wrzesień

  Kryteria sukcesu:

 • Stres dziecka związany z rozłąką z rodzicem jest złagodzony

Kierunki rozwoju na lata 2022-2025:

 • Przygotowanie placówki do uczestnictwa dzieci w działaniach przedszkola
 • Doskonalenie programu adaptacyjnego

 

PROCES

2. Diagnozowanie umiejętności i zdolności dzieci, analizowanie wyników i formułowanie wniosków do pracy z dziećmi

 Główne zadania na rok 2023/2024:

 • Przeprowadzenie obserwacji pedagogicznych dzieci 2,5; 3; 4; 5 i 6-letnich.
 • Zorganizowanie zebrania z rodzicami nowo przyjętych dzieci

 Termin realizacji:

 • Etapowo od września do końca maja

            Kryteria sukcesu:

 • Wyniki obserwacji wyznaczają kierunki do pracy z dzieckiem i kierunki do pracy z grupą
 • Wyniki diagnozy wyznaczają kierunki do pracy z wychowankiem, pomagają w tworzeniu programów indywidualnych, określają rodzaj uzdolnień i sposób ich rozwoju

 Kierunki rozwoju na lata 2022-2025:

 • Doskonalenie procesu obserwacji i diagnozy dziecka (analiza narzędzi, wyników, dobór metod)
 • Rozwijanie oferty edukacyjnej przedszkola, metod pracy, dostosowanie do indywidualnych możliwości i potrzeb dzieci
 • Doskonalenie działań placówki w pracy z dzieckiem wymagającym wsparcia oraz z dzieckiem o określonych zdolnościach

Uwagi dotyczące realizacji:

 • Arkusz obserwacji cech rozwojowych dziecka
 • Arkusz badania gotowości szkolnej

 

PROCES

3. Zapewnienie warunków do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego

Główne zadania na rok 2023/2024:

 • Planowanie działań wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczych w poszczególnych grupach wiekowych w sposób gwarantujący realizację wymagań określonych w podstawie programowej, w stosunku do dzieci kończących edukację przedszkolną i rozpoczynających naukę w szkole
 • Monitorowanie realizacji podstawy programowej
 • Zapewnienie dzieciom udziału w imprezach i uroczystościach wynikających m.in. z realizacji programu rozwoju przedszkola
 • Stworzenie wychowankom możliwości prezentacji wytworów swojej aktywności (wystawy prac, występy taneczne, wokalne, recytatorskie)

 Termin realizacji:

 • Cały rok

          Kryteria sukcesu:

 • Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego
 • Nauczyciele i placówka działają zgodnie z przepisami prawa
 • Dzieci uczestniczą w działaniach wdrażających do samodzielności i budujących poczucie własnej wartości.

 

Kierunki rozwoju na lata 2022-2025:

 • Modyfikacji i weryfikacja treści zawartych w programach wychowania przedszkolnego
 • Weryfikacja i poszerzenie form promocji przedszkola

 Uwagi dotyczące realizacji:

 • Zestaw programów wychowania przedszkolnego dopuszczony do realizacji w placówkach na rok szkolny: 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025
 • Dokumentacja nauczycieli ubiegających się no kolejny stopień awansu zawodowego
 • Harmonogram imprez i uroczystości

 

PROCES

4. Wspomaganie rozwoju dziecka w zakresie doświadczenia i rozumienia podstawowych praw przyrody ze szczególnym uwzględnieniem edukacji proekologicznej i prozdrowotnej

Główne zadania na rok 2023/2024:

 • Tworzenie sytuacji edukacyjnych, pozwalających na kształtowanie wiedzy

i postaw proekologicznych i prozdrowotnych wobec siebie i otoczenia 

Termin realizacji:

 • Cały rok

          Kryteria sukcesu:

 • Kształtowanie określonych postaw i umiejętności dzieci pozwala na podniesienie jakości życia i szacunek do siebie i otoczenia

 

            Kierunki rozwoju na lata 2022-2025:

 • Doskonalenie działań edukacyjnych w tym zakresie, zgłaszanie wyników dotyczących realizacji założeń programu przez nauczycieli.

                                       

PROCES

5. Stwarzanie warunków do realizacji działań wychowawczych przedszkola wzmacniających właściwe zachowania dzieci i eliminowanie zachowań niepożądanych

 

Główne zadania na rok 2023/2024:

 

 • Wdrażanie rodziców do aktywności na rzecz rozwoju osobowości dzieci, wyrażających się aktywnymi postawami wychowawczymi wobec nich

                                 

Termin realizacji:

 

 • Cały rok

          Kryteria sukcesu:

 • Rodzice aktywnie uczestniczą w wychowaniu własnego dziecka
 • Nauczyciele ustalają wspólne działania wobec dziecka
 • Rodzice i nauczyciele doskonalą swoją wiedzę pedagogiczną poprzez udział w warsztatach, zajęciach otwartych, uroczystościach i prelekcjach

            Kierunki rozwoju na lata 2022-2025:

 • Doskonalenie umiejętności i wiedzy nauczycieli poprzez udział w wewnętrznych i zewnętrznych szkoleniach

 

Uwagi dotyczące realizacji:

 • Dokumentacja zebrań z rodzicami, scenariusze zajęć otwartych z rodzicami

 

PROCES

6. Wspomaganie rozwoju społeczno – emocjonalnego dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dziecięcych form plastycznych, muzycznych i ruchowych 

Główne zadania na rok 2023/2024:

 

 • Dostarczanie dzieciom okazji do przeżywania pozytywnych doświadczeń i poznawania siebie w zabawach zespołowych, w atmosferze radości i wzajemnej akceptacji 
 •  Kształcenie umiejętności wyrażania własnych emocji w zabawie, pracach plastycznych i innych formach aktywności
 • Budowanie wrażliwości emocjonalnej, poczucia własnej wartości i pozytywnego obrazu samego siebie

 

Termin realizacji:

 • Cały rok

          Kryteria sukcesu:

 • Dziecko postrzega siebie i rozumie swoje uczucia, poznaję siebie i akceptuję (zna swoje mocne i słabe strony)
 • Dziecko wyraża swoje uczucia w formach werbalnych i niewerbalnych (poprzez słowo mówione, pisane, rysunek, ruch i muzykę)
 •  Dziecko postrzega innych i rozumie ich uczucia, dostrzega różnice w drugiej osobie i akceptuję je (toleruję) (inna rasa, wyznanie, pochodzenie, wygląd, cechy osobowości);

            Kierunki rozwoju na lata 2022-2025:

 • Doskonalenie umiejętności i wiedzy nauczycieli poprzez udział w wewnętrznych i zewnętrznych szkoleniach

 

Uwagi dotyczące realizacji:

 

 • Dokumentacja zebrań z rodzicami, scenariusze zajęć otwartych z rodzicami

 

PROCES

7. Doskonalenie efektów wychowawczych i dydaktycznych poprzez współpracę ze szkoła podstawową w tym badanie losów absolwentów

Główne zadania na rok 2023/2024:

 • Wdrażanie udziału dzieci w działaniach podejmowanych we współpracy ze szkoła Podstawową
 • Przeprowadzenie rozmów wśród nauczycieli i rodziców dotyczących absolwentów

                                 

Termin realizacji:

 • Cały rok

          Kryteria sukcesu:

 • Przedszkole ściśle współpracuje ze Szkołą Podstawową w celu załagodzenia adaptacji dziecka do warunków szkolnych
 • Przedszkole zna losy swoich absolwentów
 • Wiedza o sukcesach i porażkach absolwentów jest wykorzystywana do doskonalenia procesów dydaktycznych i wychowawczych w placówce

            Kierunki rozwoju na lata 2022-2025:

 • Doskonalenie form współpracy ze środowiskiem lokalnym, pozyskiwanie nowych partnerów do współpracy

 

PROCES

8. Usprawnienie zarządzania Przedszkolem

Główne zadania na rok 2023/2024:

 • Doskonalenie jakości pracy nauczycieli poprzez kontrolę realizacji wybranych obszarów podstawy programowej, stosowania wewnętrznych przepisów prawa oraz obserwacja jakości prowadzonych zajęć i innych działań podejmowanych przez nauczycieli w ramach realizacji założeń programu rozwoju Przedszkola
 • Wspomaganie poprzez organizowanie wewnętrznych i zewnętrznych szkoleń i obserwację prowadzonych zajęć w kontekście stosowania nowatorskich metod pracy
 • Monitorowanie pracy dzieci objętych rocznym wychowaniem przedszkolnym
 • Prowadzenie czynności związanych z awansem zawodowym nauczycieli

                                  

Termin realizacji:

 • Cały rok

          Kryteria sukcesu:

 • Zarządzanie przedszkolem zapewnia sprawne funkcjonowanie placówki
 • Działalność Przedszkola jest systematycznie monitorowana i doskonalona
 • Przedszkole funkcjonuje zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym
 • Wewnętrzne regulaminy i procedury są aktualizowane zgodnie ze zmieniającymi się przepisami

 

            Kierunki rozwoju na lata 2022-2025:

 • Przygotowanie placówki do zmian związanych z obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego

 

Uwagi dotyczące realizacji:

 • Dokumentacja spełnienia rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego
 • Dokumentacja awansu zawodowego nauczycieli
 • Regulaminy i procedury

 

 PROCES

9. Promowanie w środowisku wartości wychowania przedszkolnego

Główne zadania na rok 2023/2024:

 • Prezentowanie przez dzieci swoich osiągnięć w środowisku (konkursy, itp.)
 • Prowadzenie przedszkolnej strony internetowej i konta na portalu społecznościowym

              Termin realizacji:

 • Cały rok

          Kryteria sukcesu:

 • Przedszkole jest znane w środowisku lokalnym i postrzegane jako placówka aktywnie działająca na rzecz rozwoju dziecka

            Kierunki rozwoju na lata 2022-2025:

 • Zacieśnianie współpracy z instytucjami lokalnymi
 • Wdrażanie nowych form współpracy

Uwagi dotyczące realizacji:

 • Strona internetowa, konto użytkownika na portalu społecznościowym

 

PROCES

10. Wzbogacenie oferty edukacyjnej i organizacji Przedszkola

Główne zadania na rok 2023/2024:

 • Prowadzenie zajęć dodatkowych, wspierających prace nauczycieli
 • Prowadzenie analizy oczekiwań rodziców poprzez zbieranie informacji na temat funkcjonowania przedszkola                                 

Termin realizacji:

 • Cały rok

          Kryteria sukcesu:

 • Rodzice aktywnie uczestniczą w wychowaniu własnego dziecka
 • Nauczyciele ustalają wspólne działania wobec dziecka
 • Rodzice i nauczyciele doskonalą swoją wiedzę pedagogiczną poprzez udział w warsztatach, zajęciach otwartych, uroczystościach i prelekcjach

            Kierunki rozwoju na lata 2022-2025:

 • Oferta zajęć dodatkowych uwzględnia oczekiwania rodziców i możliwości przedszkola
 • Rodzice mają możliwość wyrażania swojej opinii na temat działalności przedszkola