grupa III 5-6-latki "Mądre Sowy"

STREFA RODZICA » grupa III 5-6-latki "Mądre Sowy"

 

Nauczyciel:

mgr Sylwia Korcz

Pomoc oddziałowa:
Renata Bojas

 

MARZEC 2024 R.

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

Dziecko:

 

 • wie, że Ziemia to planeta, interesuje się Kosmosem
 • wie, jak czytać mapę świata, rozpoznaje symbole
 • poznaje zwierzęta charakterystyczne dla danego kontynentu, wie, na czym polega współzależność człowieka i przyrody
 • prawidłowo wykonuje ćwiczenia gimnastyczne
 • wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy
 • płynnie opowiada treść historyjki przyrodniczej, sprawnie wyodrębniając związki przyczynowo-skutkowe między obrazkami, formułuje pytania i poszukuje na nie odpowiedzi, rozwiązuje zagadki
 • dokonuje analizy głoskowej nazw różnych krajów, identyfikuje głoskę „g”, poprawnie formułuje pod względem gramatycznym i logicznym swoją wypowiedź
 • zna obraz drukowanej litery „G”, „g”, identyfikuje ją w tekście, odczytuje proste wyrazy, wstawia litery (spółgłoski) do wyrazu z lukami, rozpoznaje graficzny obraz znanych pisanych liter, odczytuje podpisy pod obrazkami
 • doskonali sprawność grafomotoryczną
 • kształci poczucie rytmu i umiejętność gry, uwrażliwia się na wysokość dźwięków i budowę utworu, śpiewa piosenkę
 • wykonuje działania dodawania i odejmowania w zakresie 10 z wykorzystaniem liczmanów, posługuje się liczebnikami porządkowymi od 1 do 10
 • podejmuje samodzielną aktywność poznawczą w czasie eksperymentowania z roślinami
 • przejawia w stosunku do roślin troskę i chęć zajmowania się nimi
 • dokonuje analizy głoskowej nazw obrazków, określa miejsce głoski „ł” w wyrazie: na początku, w środku, na końcu, wysłuchuje i łączy sylaby w wyraz
 • zna obraz drukowanej litery „Ł”, „ł, identyfikuje ją w tekście, odczytuje proste wyrazy z jej udziałem, odczytuje proste wyrazy, dopasowuje napisy do przedmiotów
 • orientuje się w przestrzeni
 • wzbogaca swoją wiedzę o ciekawostki dotyczące ludzi, miejsc, zwierząt Afryki, zna nazwy i wygląd zwierząt zamieszkujących kontynent, wskazuje ich charakterystyczne cechy
 • przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób I
 • układa wyrazy na bazie liter według wskazanego kodu liczbowego, składa obrazek z części
 • wykorzystuje wiedzę nabytą podczas gry do wykonania plakatu informacyjnego, tworzy książeczkę ilustrującą ciekawe kraje i kontynenty naszego globu
 • wzbogaca swoją wiedzę o Antarktydzie
 • przestrzega zasad gry, stara się właściwie reagować na wygraną lub przegraną, właściwie reaguje i kontroluje emocje w sytuacji porażki
 • doskonali umiejętności artykulacyjne, buduje dłuższe wypowiedzi na wybrany temat, zna podstawowe wiadomości na temat Kosmosu, zaznacza miejsce głoski „f” w schematach wyrazów, dokonuje analizy głoskowej, podaje słowa na wybraną głoskę
 • rozpoznaje małą i wielką literę „f”, czyta proste wyrazy
 • rozpoznaje i nazywa figury geometryczne, manipuluje figurami geometrycznymi
 • wyraża rozumienie świata za pomocą intencjonalnego ruchu, wie, jak dbać o czystość i higienę, doskonali sprawność manualną poprzez rozgniatanie i rozcieranie plasteliny
 • układa rytmy i odwzorowuje je w formie dźwiękowej, segreguje odpady
 • ocenia, wnioskuje, opisuje cechy przedmiotu na podstawie obserwacji, dokonuje analizy głoskowej słów zawierających głoskę „j”, prawidłowo wymawia głoski szumiące
 • rozumie potrzebę dbania o środowisko, wie, jakie znaczenie dla jakości powietrza mają drzewa, obserwuje i wnioskuje
 • rozpoznaje znaki zakazu, rozumie i wyjaśnia znaczenie symboli
 • bada wpływ jakości wody na rośliny
 • klasyfikuje przedmioty ze względu na ich ciężar
 • dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego
 • poznaje tradycje i obyczaje świąt wielkanocnych

 

  

 

Tematy kompleksowe:

04.-08.03.2024 r. - „Ziemia – błękitna planeta”

11.-15.03.2024 r. - „Dookoła świata”

18.-22.03.2024 r. - „Wyprawa w Kosmos”

25.-29.03.2024 r. - „Chronimy przyrodę”

 

KWIECIEŃ 2024 r.

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

Dziecko:

 • nazywa, rozróżnia i klasyfikuje figury geometryczne według cech określonych kartami kodowymi, układa rytmy
 • dokonuje analizy słuchowej wyrazów, dokonuje syntezy sylab, tworząc wyrazy kilkusylabowe
 • odpowiada na pytania, objaśnia kolejność zdarzeń w tekście, recytuje wiersz, przedstawia treści poznawanych utworów literackich
 • posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych związanych ze zmianami zachodzącymi wiosną, prowadzi obserwacje przyrodnicze, odczuwa nastroje w przyrodzie związane z porą roku, pogodą, porą dnia
 • naśladuje odgłosy przyrody, tworzy improwizacje wokalne z użyciem wyrazów dźwiękonaśladowczych, uwrażliwia się na metrum i budowę utworu, śpiewa piosenkę
 • bierze udział w zabawach dramowych, wykonuje prace plastyczno-konstrukcyjne
 • rozpoznaje zapamiętane litery, czyta tekst
 • prowadzi rozmowy na temat planowania zabaw, zajęć, pracy, podejmowanych działań i sytuacji problemowych, które występują w czasie ich realizacji
 • wyprowadza wnioski związane ze skutkami różnych zachowań i przedstawionych zdarzeń
 • rozdziela zbiór wieloelementowy na zbiory mniej liczne, określa liczebność utworzonych zbiorów, dolicza i odlicza, dodaje i odejmuje w zakresie 10, układa proste działania matematyczne z użyciem znaków: „+”, „–”, „=”, układa proste opowiadania matematyczne do podanej formuły matematycznej
 • przejawia wrażliwość na naturalne piękno podczas obserwacji przyrodniczych w najbliższym otoczeniu 
 • tworzy i respektuje normy, przestrzega zasad gry, zgodnie współdziała w zabawach zespołowych
 • rozróżnia emocje przyjemne i nieprzyjemne związane ze zmieniającą się pogodą
 • określa pogodę i zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla danej pory roku, zna pomocną i niszczycielską siłę wiatru, rozpoznaje i nazywa odgłosy zjawisk atmosferycznych, zna sposób powstawania tęczy, obserwuje doświadczenia dotyczące parowania i skraplania wody, zna schemat obiegu wody w przyrodzie, zna rolę deszczu, zna pozytywną i negatywną rolę słońca
 • uwrażliwia się na metrum i puls utworu, rytmizuje teksty, doskonali umiejętności wokalne, odtwarza prosty układ taneczny do muzyki filmowej
 • potrafi ubrać się stosownie do pogody, wybiera stroje adekwatne do pory roku i pogody
 • wyróżnia głoski w nagłosie, przyporządkowując obrazki do litery, rozwiązuje rebusy obrazkowo-wyrazowe, rozwiązuje szyfry obrazkowo-literowe, układa z liter i sylab wyrazy, odczytuje rozwiązania
 • sprawnie posługuje się nożyczkami, wycinając wzór po wyznaczonej linii
 • odczytuje godziny na zegarze, liczy w zakresie 1‒10, układa na chmurkach tyle liczmanów, ile wskazuje liczba zapisana za pomocą cyfr, dodaje i odejmuje, licząc na konkretach i w pamięci, posługuje się liczebnikami porządkowymi
 • zna zasady profilaktyki zdrowotnej odnoszące się do ochrony przed nadmiernym słońcem, mrozem, burzą
 • zna pojęcia dotyczące orientacji przestrzennej, układa przedmioty stosownie do poleceń, opisuje relacje przestrzenne
 • prawidłowo wskazuje temperaturę na termometrze
 • wypowiada się na temat sposobów spędzania czasu wolnego, wyjaśnia pojęcia
 • podejmuje samodzielną aktywność poznawczą
 • klasyfikuje książki, koduje i dekoduje umowne znaki, zastępując liczby liczmanami
 • dostrzega, że zwierzęta mają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku do nich życzliwość i troskę
 • zna ciekawostki przyrodnicze z życia żab
 • odgrywa scenki teatralne, wciela się w określone role
 • dobiera w pary dawne i współczesne urządzenia, określa różnice, podobieństwa i ich funkcje
 • gra w gry planszowe, przestrzegając zasad, potrafi pogodzić się z porażką
 • podejmuje próby czytania prostych zdań, rozpoznaje i nazywa poznane litery, układa wyrazy od najkrótszego do najdłuższego, uzupełnia luki w wyrazach odpowiednimi literami
 • zna zawód detektywa i atrybuty jego pracy
 • opisuje wygląd ślimaka, jego sposób poruszania się i odżywiania
 • potrafi cieszyć się z wygranej, a także z godnością znieść porażkę
 • prezentuje swoje odkrycia przed grupą, dokonuje autoprezentacji, odczuwa dumę ze swojej pracy i jej efektów

 

Tematy kompleksowe:

02.-05.04.2024 r. - „Wiosna w parku i w ogrodzie”

08.-12.04.2024 r. - „Obserwujemy przyrodę – zjawiska pogodowe”

15.-19.04.2024 r. - „Jak mądrze korzystać z technologii?”

22.-26.04.2024 r. - „Mali odkrywcy”